چیلر تراکمی pdf

سرمایش خورشیدی چیست Mehkooh Tahvieh Co. شرکت مهکوه تهویه تولید کننده انواع چیلر های ... تراکمی چیلر تراکمی اسکرو (دورانی) چیست؟ - آشناتک جذبی دو اثره شعله مستقیم سایت شخصی مهندس حسین رجب زاده - چيلر جذبي چيست وچگونه کار میکند 5-12_10.jpg تشریح عملکرد چیلرهای جذبی و تراکمی و مقایسه انها - کار و تجارت بین ... اصول کار چیلر تراکمی چیلر جذبی دو اثره بخار کیتورامی سایت تخصصی تاسیسات - چیلر جذبی سایت شخصی مهندس حسین رجب زاده - چيلر جذبي چيست وچگونه کار میکند پرتال تخصصی تاسیسات مکانیکی ساختمان - چیلر جذبی چیلر جذبی چیست چیلر تراکمی اسکرو (دورانی) چیست؟ - آشناتک تراکمی سانتریفیوژ چیلر - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد پرتال تخصصی تاسیسات مکانیکی ساختمان - چیلر جذبی چیلر جذبی چیست پرتال تخصصی تاسیسات مکانیکی ساختمان - چیلر جذبی


چیلر تراکمی pdf

چیلر چیست - مکانیزم
چیلر (chiller) دستگاهی است که به وسیله سیکل تراکمی بخار (vapor compression cycle) و یا سیکل جذبی (absorption cycle) حرارت را از یک سیال 

عیب یابی چیلرهای تراکمی - کمپرسور ، یخ زدن اواپراتور و ... - تهویه ... - ماخ
عیب یابی چیلرهای تراکمی + نواقص کمپرسور + سیستم سرمای بسیار کمی تولید می کند + بر اثر افزایش یا کاهش فشار سیستم قطع می شود + 

چیلر تراکمی آموزش دستگاه
تراکمی. : چیلر دستگاهی است که با استفاده از یک سیال خنک کننده در سیال
مبرد در سیکل را بعهده دارد، انواع کمپرسورهای مورد استفاده در چیلرها به قرار زیر میباشند.

ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻓﻨﻲ و اﻗﺘﺼﺎدي ﭼﻴﻠﺮﻫﺎي ﺟﺬﺑﻲ و ﺗﺮاﻛﻤﻲ
در اﻳﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻲ و ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ دو ﺳﻴﺴﺘﻢ ﭼﻴﻠﺮ ﺗﺮاﻛﻤﻲ اﺳﻜﺮو و ﭼﻴﻠﺮ. ﺟﺬﺑﻲ ﺷﻌﻠﻪ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ از ﻧﻈﺮ ﻫﺰﻳﻨﻪ اوﻟﻴﻪ، ﻫﺰﻳﻨﻪ. راﻫﺒﺮدي و ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي ﻣﺼﺮف اﻧﺮژي و ﻣﺼﺮف آب ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ . )1(. ﻛﺎرﺷﻨﺎس ارﺷﺪ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ 

چیلر چیست؟ چند نوع و مدل دارد؟ و چگونه کار می کند؟ - جهان شوفاژ - رضوی ...
چیلر دستگاهی جهت ایجاد برودت بر اساس عمل تراکمی و یا جذبی یک مایع می باشد.
چیلرها به دو دسته چیلرهای تراکمی و جذبی تقسیم می شوند.

نکاتی درباره نگهداری چیلرهای تراکمی هوایی
چیلرهای. تراکمی. هوایی. ١. نگهداری چیلرهای هوایی. یکی از پارامترهای مهم و اقدامات اولیه در امر نگهداری تنظیم کردن سیستم. های کنترل و حفاظت از. دستگاه چیلر می.

چیلر تراکمی چیست - ماشین سازی اندیشه سبز
در چیلر های تراکمی مبرد داخل کندانسور بوسیله آب خنک میشود .در این نوع چیلر، آبی که مبرد داخل کندانسور را خنک میکند خود گرم شده و دیگر قابل استفاده نیست به 

ارزﻳﺎﺑﻲ ﻓﻨﻲ و اﻗﺘﺼﺎدي اﻧﻮاع ﭼﻴﻠﺮ ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﻫﺪﻓﻤﻨﺪ ﺷﺪن ﻳﺎراﻧﻪ ﻫﺎ
ﺑﺮاي اﻳﻦ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﻫﺎي ﺑﺮودﺗﻲ. 100. ،. 200. ،. 600. و. 1000. ﺗﻦ ﺗﺒﺮﻳﺪ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ . در اﻳﻦ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ. از اﻧﻮاع. ﭼﻴﻠﺮ ﺟﺬﺑﻲ، ﺗﺮاﻛﻤﻲ ﻫﻮاﺧﻨﻚ و ﺗﺮاﻛﻤﻲ آب ﺧﻨﻚ. ﺷﺮﻛﺖ ﻫﻴﺘﺎﭼﻲ ژاﭘﻦ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ.

سایت شخصی مهندس حسین رجب زاده - چيلر جذبي چيست وچگونه کار میکند
اصول كار چیلر جذبی در چیلرهای جذبی مایع مبرد آب است برای آب گرمای نهان تبخیر در 100 درجه سانتیگراد برابر 525 کیلوکالری بر کیلوگرم است . دمای جوش آب را می 

ﻫﺎي ﺳﺮﻣﺎﻳﺸﻲ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺗﺮﻣﻮاﻛﻮﻧﻮﻣﻴﻜﻲ ﺑﻪ ﻛﺎرﮔﻴﺮي ﺳﻴﺴﺘ
در ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ اﻣﺮ ارزﻳﺎﺑﻲ و ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ اﻗﺘﺼﺎدي ﭼﻴﻠﺮﻫﺎي ﺟﺬﺑﻲ و ﺗﺮاﻛﻤﻲ ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﺪه، و ﺳﻌﻲ ﺷﺪه ﺟﻮاﻧﺐ اﻗﺘﺼﺎدي
ﮔﺰﻳﻨﺶ روش ﺑﺮﺗﺮ در ارزﻳﺎﺑﻲ اﻗﺘﺼﺎدي و ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﭼﻴﻠﺮﻫﺎي ﺟﺬﺑﻲ و ﺗﺮاﻛﻤﻲ.

چیلر و برج خنک کن
)0256( 5253380-85. )0228( 3185020-22. سازنده چیلر و برج خنک کن. آذر نسیم. 44608028. 44441352 - 62. نماینده رسمی چیلرهای تراکمی. آرماکو کوهیار. 88737865.

دانلود مقاله چیلرهای تراکمی (pdf) - آپارات
دانلود مقاله چیلرهای تراکمی (pdf). 189. یك نوع اواپوراتورهائی كه بطور غیر مستقیم برای سرد كردن اتاقها به وسیله آب سرد بكار می رود ، مخزنهای مولد آب 

تفاوت ها و شباهت های چیلر های جذبی و تراکمی با یکدیگر | دانشنامه ...
چيلرهاي جذبي از بعضي لحاظ شبيه چيلرهاي تراکمي عمل مي کنند که مهمترين اين شباهتها عبارتند از: الف - در اواپراتور از گرماي آب تهويه ساختمان براي تبخير يک مبرد 

چیلرهای تراکمی - تهویه سفیر
انواع چیلر اسکرو با مبرد. R22. و. R134a. برای هر دو نوع چیلر اسکرو هوا خنک و آب خنک امکان انتخاب مبرد های. R22. و. R134a. وجود دارد.

چیلرهای اسکـرو هـوا خنـک
جذبــی شــعله مســتقیم و انــواع دیگــر جذبــی، چیلرهــای تراکمــی اســکرو هواخنــک و
90.1 بـا رعایـت کامـل اسـتاندارد CLK چیلرهـای تراکمـی اسـکرو هـوا خنـک کمپانـی.

دانلود مقاله چیلرهای تراکمی (pdf) - your shop
عنوان مقاله : چیلرهای تراکمی. قالب بندی: PDF. شرح مختصر : يك نوع اواپوراتورهائي كه بطور غير مستقيم براي سرد كردن اتاقها به وسيله آب سرد بكار مي رود ، مخزنهاي 

چیلـرهـــای تـراکـمی
چیلر اسکرال مادوالر هوا خنک. SA مدل. R134a. تا ظرفیت 30 تن برودتی. SWSF-ES چیلر تراکمی آب خنک تک کمپرسوری مدل. R134a. SALS چیلر تراکمی هوا خنک اسکرو 

دانلود کتاب جامع چیلر | جزوه
کتاب چیلر جامع ، کتابی کاربردی برای دانشجویان رشته تاسیسات می باشد.
فرمت فایل : Pdf
برچسبتحلیل ترمودینامیکی چیلر تراکمی چیلر جذبی سيستم تبريد جذبي سيكل تبريد تراكمی بخار سیکل سرمایشی سیکل 

چیلر تراکمی - Packman Company - شرکت پاکمن
چیلرهای تراکمی چیست؟ در چیلرهای تراکمی گاز توسط کمپرسور، متراکم شده . این گاز وارد کندانسور شده توسط آب یا هوا، خنک می شود و به مایع تبدیل 

کاملترین اموزش راه اندازی و نصب چیلر تراکمی فدک تهویه Fadaktahvieh ...
نکات مهم و ایمنی قبل از راه اندازی چیلر تراکمی. آمارها نشان می. دهد که بسیاری از صدمات وارده به دستگاههای تهویه مطبوع به دلیل کمبود اطالعات افرادی است که با.

چیلر چیست؟ چیلر مي دفع جذبي ياو تراكمي تبريد سيكل اساس آب( بر ...
چیلر چیست؟ چیلر. دستگاهي. است. كه. حرارت. را. از. مايع. )معموالً. آب( بر. اساس. سيكل. تبريد. تراكمي. ياو. جذبي. دفع. مي. كند . اين. مايع مي تواند براي. خنك. كاري. واه.

PDF مقاله مقايسه علمي چيلر تراکمي و جذبي - NiazeMarkazi
مقايسه علمي چيلر تراکمي و جذبي,چیلر تراکمی,چیلر جذبی,بهینه سازی مصرف انرژی,آلودگی زیست محیطی,مصرف برق,مصرف گاز,مصرف آب,مقایسه چیلرتراکمی و جذبی 

چیلر چیست + دریافت قیمت روز چیلر و مقاله همراه با عکس و ویدیو
چیلر های تراکمی با دسته بندی کمپرسور : چیلر با کمپرسور پیستونی در این نوع معمولا با کمپرسور۴۰اسب در حالت تک و دو تایی و شش تایی طراحی شده است ولی با 

چيلرهاي تراکمي - سرما آفرین
کاتالوگ. 30HR,HSP-95.pdf, خلاصه کاتالوگ چيلرهاي تراکمي سري 30H. 30 HK,HL90.
30 HR, HS-90.pdf, کاتالوگ چيلرهاي 200 و 240 تن برودتي (سايز 2281kb).

اصول کار چیلر تراکمی - آشناتک
اصول كار چیلر تراکمی بدین شكل می باشد كه سیال مبرد وارد لوله ها یا به اصطلاح تبخیر كننده كه در داخل اتاق یا محلی كه می خواهیم سرد كنیم می شود گرما از هوای اتاق به 

علت برگشت مايع به سر كمپرسور چيلر تراكمي | دانشنامه تاسیسات ...
منظور از برگشت مايع به سر كمپرسور چيلر تراكمي ،ورود مبرد مايع به خط مكش كمپرسور چيلر مي باشد كه اين امر مخصوصا در كمپرسورهاي پيستوني باعث صدمه ديدن 

دوره آموزش چيلرهاي تراكمي پتروشيمي
ﺁﺷﻨﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﺍﺟﺰﺍﻱ ﭼﻴﻠﺮﻫﺎﻱ ﺗﺮﺍﻛﻤﻲ. -۵. ﺍﻧﻮﺍﻉ ﻣﺒﺮﺩﻫﺎﻱ ﻣﻮﺟﻮﺩ. -۶. ﺗﺠﻬﻴﺰﺍﺕ ﻭ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎﻱ ﻛﻨﺘﺮﻟﻲ ﭼﻴﻠﺮﻫﺎﻱ ﺗﺮﺍﻛﻤﻲ. -۷. ﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺕ ،ﻃﺮﺍﺣﻲ ﻭ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﭼﻴﻠﺮﻫﺎﻱ ﺗﺮﺍﻛﻤﻲ ﻭ ﺗﺠﻬﻴﺰﺍﺕ ﻭﺍﺑﺴﺘﻪ. -۸. ﻧﮕﻬﺪﺍﺭﻱ ﻭ ﺗﻌﻤﻴﺮﺍﺕ ﭼﻴﻠﺮﻫﺎﻱ 

چیلر تراکمی چیست - scipost - خودرو
در چیلرهای تراکمی گاز توسط کمپرسور، متراکم شده . این گاز وارد کندانسور شده توسط آب یا هوا، خنک می شود و به مایع تبدیل می‌گردد این مایع با عبور 

چیلر - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
چیلرها به دو دسته چیلرهای تراکمی و چیلرهای جذبی تقسیم می‌شوند. شکل دیگر تقسیم‌بندی چیلرها بر اساس شکل خنک شدن ماده مبرد است که به سه دسته آب خنک، هوا خنک 

چیلر تراکمی
در این مقاله. سعی بر آن داریم تا انواع چیلرهای تراکمی را مورد بررسی قرار دهیم.
قصد بررسی آن را داریم قلب تپنده یک چیلر تراکمی یعنی کمپرسور می باشد. چیلرها.


چیلر (chiller) دستگاهی است که به وسیله سیکل تراکمی بخار (vapor compression cycle) و یا سیکل جذبی (absorption cycle) حرارت را از یک سیال 
عیب یابی چیلرهای تراکمی + نواقص کمپرسور + سیستم سرمای بسیار کمی تولید می کند + بر اثر افزایش یا کاهش فشار سیستم قطع می شود + 
تراکمی. : چیلر دستگاهی است که با استفاده از یک سیال خنک کننده در سیال
مبرد در سیکل را بعهده دارد، انواع کمپرسورهای مورد استفاده در چیلرها به قرار زیر میباشند. در اﻳﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻲ و ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ دو ﺳﻴﺴﺘﻢ ﭼﻴﻠﺮ ﺗﺮاﻛﻤﻲ اﺳﻜﺮو و ﭼﻴﻠﺮ. ﺟﺬﺑﻲ ﺷﻌﻠﻪ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ از ﻧﻈﺮ ﻫﺰﻳﻨﻪ اوﻟﻴﻪ، ﻫﺰﻳﻨﻪ. راﻫﺒﺮدي و ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي ﻣﺼﺮف اﻧﺮژي و ﻣﺼﺮف آب ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ . )1(. ﻛﺎرﺷﻨﺎس ارﺷﺪ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ 
چیلر دستگاهی جهت ایجاد برودت بر اساس عمل تراکمی و یا جذبی یک مایع می باشد.
چیلرها به دو دسته چیلرهای تراکمی و جذبی تقسیم می شوند. چیلرهای. تراکمی. هوایی. ١. نگهداری چیلرهای هوایی. یکی از پارامترهای مهم و اقدامات اولیه در امر نگهداری تنظیم کردن سیستم. های کنترل و حفاظت از. دستگاه چیلر می. در چیلر های تراکمی مبرد داخل کندانسور بوسیله آب خنک میشود .در این نوع چیلر، آبی که مبرد داخل کندانسور را خنک میکند خود گرم شده و دیگر قابل استفاده نیست به 
ﺑﺮاي اﻳﻦ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﻫﺎي ﺑﺮودﺗﻲ. 100. ،. 200. ،. 600. و. 1000. ﺗﻦ ﺗﺒﺮﻳﺪ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ . در اﻳﻦ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ. از اﻧﻮاع. ﭼﻴﻠﺮ ﺟﺬﺑﻲ، ﺗﺮاﻛﻤﻲ ﻫﻮاﺧﻨﻚ و ﺗﺮاﻛﻤﻲ آب ﺧﻨﻚ. ﺷﺮﻛﺖ ﻫﻴﺘﺎﭼﻲ ژاﭘﻦ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ. اصول كار چیلر جذبی در چیلرهای جذبی مایع مبرد آب است برای آب گرمای نهان تبخیر در 100 درجه سانتیگراد برابر 525 کیلوکالری بر کیلوگرم است . دمای جوش آب را می 
در ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ اﻣﺮ ارزﻳﺎﺑﻲ و ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ اﻗﺘﺼﺎدي ﭼﻴﻠﺮﻫﺎي ﺟﺬﺑﻲ و ﺗﺮاﻛﻤﻲ ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﺪه، و ﺳﻌﻲ ﺷﺪه ﺟﻮاﻧﺐ اﻗﺘﺼﺎدي
ﮔﺰﻳﻨﺶ روش ﺑﺮﺗﺮ در ارزﻳﺎﺑﻲ اﻗﺘﺼﺎدي و ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﭼﻴﻠﺮﻫﺎي ﺟﺬﺑﻲ و ﺗﺮاﻛﻤﻲ. )0256( 5253380-85. )0228( 3185020-22. سازنده چیلر و برج خنک کن. آذر نسیم. 44608028. 44441352 - 62. نماینده رسمی چیلرهای تراکمی. آرماکو کوهیار. 88737865. دانلود مقاله چیلرهای تراکمی (pdf). 189. یك نوع اواپوراتورهائی كه بطور غیر مستقیم برای سرد كردن اتاقها به وسیله آب سرد بكار می رود ، مخزنهای مولد آب 
چيلرهاي جذبي از بعضي لحاظ شبيه چيلرهاي تراکمي عمل مي کنند که مهمترين اين شباهتها عبارتند از: الف - در اواپراتور از گرماي آب تهويه ساختمان براي تبخير يک مبرد 
انواع چیلر اسکرو با مبرد. R22. و. R134a. برای هر دو نوع چیلر اسکرو هوا خنک و آب خنک امکان انتخاب مبرد های. R22. و. R134a. وجود دارد. جذبــی شــعله مســتقیم و انــواع دیگــر جذبــی، چیلرهــای تراکمــی اســکرو هواخنــک و
90.1 بـا رعایـت کامـل اسـتاندارد CLK چیلرهـای تراکمـی اسـکرو هـوا خنـک کمپانـی. عنوان مقاله : چیلرهای تراکمی. قالب بندی: PDF. شرح مختصر : يك نوع اواپوراتورهائي كه بطور غير مستقيم براي سرد كردن اتاقها به وسيله آب سرد بكار مي رود ، مخزنهاي 
چیلر اسکرال مادوالر هوا خنک. SA مدل. R134a. تا ظرفیت 30 تن برودتی. SWSF-ES چیلر تراکمی آب خنک تک کمپرسوری مدل. R134a. SALS چیلر تراکمی هوا خنک اسکرو 
کتاب چیلر جامع ، کتابی کاربردی برای دانشجویان رشته تاسیسات می باشد.
فرمت فایل : Pdf
برچسبتحلیل ترمودینامیکی چیلر تراکمی چیلر جذبی سيستم تبريد جذبي سيكل تبريد تراكمی بخار سیکل سرمایشی سیکل 
چیلرهای تراکمی چیست؟ در چیلرهای تراکمی گاز توسط کمپرسور، متراکم شده . این گاز وارد کندانسور شده توسط آب یا هوا، خنک می شود و به مایع تبدیل 
نکات مهم و ایمنی قبل از راه اندازی چیلر تراکمی. آمارها نشان می. دهد که بسیاری از صدمات وارده به دستگاههای تهویه مطبوع به دلیل کمبود اطالعات افرادی است که با. چیلر چیست؟ چیلر. دستگاهي. است. كه. حرارت. را. از. مايع. )معموالً. آب( بر. اساس. سيكل. تبريد. تراكمي. ياو. جذبي. دفع. مي. كند . اين. مايع مي تواند براي. خنك. كاري. واه. مقايسه علمي چيلر تراکمي و جذبي,چیلر تراکمی,چیلر جذبی,بهینه سازی مصرف انرژی,آلودگی زیست محیطی,مصرف برق,مصرف گاز,مصرف آب,مقایسه چیلرتراکمی و جذبی 
چیلر های تراکمی با دسته بندی کمپرسور : چیلر با کمپرسور پیستونی در این نوع معمولا با کمپرسور۴۰اسب در حالت تک و دو تایی و شش تایی طراحی شده است ولی با 
کاتالوگ. 30HR,HSP-95.pdf, خلاصه کاتالوگ چيلرهاي تراکمي سري 30H. 30 HK,HL90.
30 HR, HS-90.pdf, کاتالوگ چيلرهاي 200 و 240 تن برودتي (سايز 2281kb). اصول كار چیلر تراکمی بدین شكل می باشد كه سیال مبرد وارد لوله ها یا به اصطلاح تبخیر كننده كه در داخل اتاق یا محلی كه می خواهیم سرد كنیم می شود گرما از هوای اتاق به 
منظور از برگشت مايع به سر كمپرسور چيلر تراكمي ،ورود مبرد مايع به خط مكش كمپرسور چيلر مي باشد كه اين امر مخصوصا در كمپرسورهاي پيستوني باعث صدمه ديدن 
ﺁﺷﻨﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﺍﺟﺰﺍﻱ ﭼﻴﻠﺮﻫﺎﻱ ﺗﺮﺍﻛﻤﻲ. -۵. ﺍﻧﻮﺍﻉ ﻣﺒﺮﺩﻫﺎﻱ ﻣﻮﺟﻮﺩ. -۶. ﺗﺠﻬﻴﺰﺍﺕ ﻭ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎﻱ ﻛﻨﺘﺮﻟﻲ ﭼﻴﻠﺮﻫﺎﻱ ﺗﺮﺍﻛﻤﻲ. -۷. ﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺕ ،ﻃﺮﺍﺣﻲ ﻭ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﭼﻴﻠﺮﻫﺎﻱ ﺗﺮﺍﻛﻤﻲ ﻭ ﺗﺠﻬﻴﺰﺍﺕ ﻭﺍﺑﺴﺘﻪ. -۸. ﻧﮕﻬﺪﺍﺭﻱ ﻭ ﺗﻌﻤﻴﺮﺍﺕ ﭼﻴﻠﺮﻫﺎﻱ 
در چیلرهای تراکمی گاز توسط کمپرسور، متراکم شده . این گاز وارد کندانسور شده توسط آب یا هوا، خنک می شود و به مایع تبدیل می‌گردد این مایع با عبور 
چیلرها به دو دسته چیلرهای تراکمی و چیلرهای جذبی تقسیم می‌شوند. شکل دیگر تقسیم‌بندی چیلرها بر اساس شکل خنک شدن ماده مبرد است که به سه دسته آب خنک، هوا خنک 
در این مقاله. سعی بر آن داریم تا انواع چیلرهای تراکمی را مورد بررسی قرار دهیم.
قصد بررسی آن را داریم قلب تپنده یک چیلر تراکمی یعنی کمپرسور می باشد. چیلرها.

شايد اين مطالب را هم دوست داشته باشيد