زاویه تابش خورشید در ایران

تشعشع خورشیدی تنظیم زاویه پنلهای خورشیدی شکست مطالب علمی - هندسه حرکت زمین (فصل ها چگونه بوجود می آیند ) بازشوها - صفحه 3 آیا در تابستان زمین به خورشید نزدیک‌تر است؟ حرکت انتقالى_حرکت به‌دور خورشيد حرکت انتقالى_حرکت به‌دور خورشيد سرمایش خورشیدی کلکتور های خورشیدی و کاربرد آنها در صنعت | هزار و یک دانشجو استادفيزيك دانشگاه تهران: افزايش شدت تابش اشعه ماوراء بنفش را ... مطالب علمی - هندسه حرکت زمین (فصل ها چگونه بوجود می آیند ) انجمن نجوم آماتوری ایران » » اخبار » رویدادهای نجومی » آغاز ... گروه نجوم پروکسیما - فصل ها در زمین مطالب علمی - هندسه حرکت زمین (فصل ها چگونه بوجود می آیند ) تولیدواجرای انواع لوور آلومینیومی وآفتابگیرهای دوکی و باکس وکامپوزیت ویژگیهای نور 2 » روشنایی محاسبه ساعت طلوع و غروب خورشید و همچنین محاسبه طول روز ارتفاع بهینه ساختمان و عوامل اقلیمی | پژوهشکده سپیدار | سپهر شهر ... مطالب علمی - هندسه حرکت زمین (فصل ها چگونه بوجود می آیند )


زاویه تابش خورشید در ایران

اقلیم در معماری 2 تابش آفتاب و تأثیرآن بر ساختمان - کلوب
زاویه تابش زاویه ای است که بین امتداد پرتوی خورشید و سطح افق تشکیل
سلسله جبال البرز و زاگرس نواحی مرکزی ایران را از دریای خزر در شمال و 

بررسی وضعیت تابش خورشیدی در - سازمان نظام مهندسی ساختمان مازندران
عزیزمان ایران. دست. یافته. و به پیشرفت و اهداف علمی کشورمان کمک. گردد. واژه. های کلیدی: انرژی خورشیدی، سیستم. فتوولتائیک. ، شدت تابش خورشید، پنل 

پتانسیل تابش و نقشه تابش خورشید در ایران - سازمان انرژی های نو ایران
پتانسیل تابش و نقشه تابش خورشید در ایران. انرژی خورشیدی یکی از منابع انرژیهای تجدیدپذیر و از مهمترین آنها می باشد. میزان تابش انری خورشیدی در نقاط مختلف 

آشنایی با اقلیم | طراحی اقلیمی
حاصل تاثير تابش نور خورشید یا آفتاب بر سطح كره زمين و وابسته به‌عوامل اقليمي
اين تفاوت حاصل مايل بودن چرخش زمين به دور خورشيد است كه به آن زاويه ميل
خورشیدی تابیده شده بر سطوح قایم در عرض‌های جغرافیایی ایران اینجا را کلیک کنید 

های فتوولتائیک و زاویه بهینه برای سیستم ی ردیاب خورشید ارزیابی
قرار گرفتن ایران بر. روی. کمربند خورشيدی این کشور را از لحاظ تابش نور خورشيد با قدرت و توان مطلوب
شود و با تحليل زاویه بهينه در هر دو وضعيت برای دریافت.

روزها بلندتر می شوند - تبیان
البته خط استوا استثنا است، زاويه تابش خورشيد بر خط استوا در تمام طول سال
براي مثال فردي را که در عرض جغرافيايي 40 درجه ( مثلاً شمال غربي ايران) زندگي مي 

ﺑﺮآورد ﺗﺎﺑﺶ ﺧﻮرﺷﻴﺪي در اﻳﺮان ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻳﻚ ﻣﺪل ﺑﻬﻴﻨ
ﺗﺨﻤﻴﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ ﻣﻴﺰان ﺗﺎﺑﺶ ﺧﻮرﺷﻴﺪ ﺑﺮ ﺳﻄﺢ اﻓﻘﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ، ﻛﻪ ﻣـﻲ. ﺗـﻮان. ﻣﻴﺰان ﺗﺎﺑﺶ
ﺗﻮان ﻣﻴﺰان ﺗﺎﺑﺶ ﻛﻞ را ﺑﺮاي ﻧﻘـﺎط ﻣﺨﺘﻠـﻒ اﻳـﺮان ﺑـﺮآورد . ﻧﻤﻮد
زاوﻳــﻪ ﺳــﻤﺖ اﻟــﺮاس.

ﻫﺎي ﺗﺎﺑﺶ ﺧﻮرﺷﻴﺪ در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺳﻴﻨﻮﭘﺘﻴﻚ ﺑﺮرﺳﻲ داده داﻧﺸﮕ
ﻛﺎر رﻓﺘﻪ در آن و ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﺌﻮري و ﺗﺠﺮﺑﻲ ﺷﺪت ﺗﺎﺑﺶ ﺧﻮرﺷﻴﺪ ﺑﺮ ﺳﻄﻮح اﻓﻘﻲ در ﺗﻬﺮان. اﺳﺖ.
)δ(. زاوﻳﻪ اي ﻛﻪ ﺧﻂ اﺗﺼﺎل زﻣـﻴﻦ و ﺧﻮرﺷـﻴﺪ ﺑـﺎ ﺻـﻔﺤﻪ. اﺳﺘﻮاﻳﻲ. ﻣﻲ. ﺳﺎزد. اﻳﻦ. زاوﻳﻪ. از.

تنظیم زاویه پنلهای خورشیدی - شرکت راهبرد انرژی پاک
پس اگر زاویه پنل را با PA و زاویه تابش خورشید را با SA نشان دهیم:
به عنوان نمونه، عرضهای جغرافیایی مرکز شهر تهران و کرج به ترتیب حدود 35.4 و 35.5 درجه شمالی 

زاویه تابش خورشید - مرکز توسعه علوم و فناوری پیشرفته
شدت تابش خورشید بستگی به موقعیت خورشید نسبت به پنل (زاویه برخورد تابش
نیروگاه دودکش خورشیدی شیب دار و معمولی در اقلیم های مختلف ایران مورد بررسی 

تابش خورشید | شبکه مدرسه
همچنین زاویه تابش خورشید بر سطح این دیوارها را می‌دانیم. پس با دانستن شار
تابش خورشید در امان باشند. شکل اولیه شهرهای نواحی گرم و خشک ایران، قلعه‌ای بوده است.

محاسبه ساعت طلوع و غروب خورشید و همچنین محاسبه طول روز - Irandeserts
در صورتی که علاقه دارید زاویه تابش آفتاب را در هر موقع از روز و در هر موقع از سال را نسبت به افق به درست
وب‌سایت کویرهای ایران | Irandeserts Publications
مثال زاویه تابش خورشید به مرکز دایره استوا در 20 مهر ماه ، ساعت سه بعد از ظهر چند درجه است:.

مسیر خورشید - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
زاویه بیشتر از عمود (عمود بر تابش خورشید) دریافت انرژی کمتری دارد و بیش از ۳۵ درجه از عمود بخش عمده‌ای از نور خورشید را به بیرون از کلکتورمنعکس می‌کند.

استخراج مدل کلی تغییرات زاویه ی بهینه برای ... - نشریه انرژی ایران
145. اﺳﺘﺨﺮاج ﻣﺪل ﮐﻠﯽ ﺗﻐﯿﯿﺮات زاوﯾﻪ. ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺑﺮاي درﯾﺎﻓﺖ. ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺗﺎﺑﺶ در. اﯾﺮان. ﺟﻮاد ﻣﺪرﺳﯽ. 1
زاوﯾﻪ ﺗﺎﺑﺶ ﺧﻮرﺷﯿﺪ ﺳﺎﻋﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﻋﺖ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﺮده و ﻣﻮﺟﺐ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﻘﺪار ﺗﺎﺑﺶ ﺑﺮ روي ﯾﮏ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﯽ. ﺷﻮد. ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ.

زاویه تابش خورشید در تهران - برگزیده ها
از آنجائیکه این محور نقاط مختلفی از کره زمین را در فصول مختلف مقابل خورشید قرار می دهد لذا حرارت و آب و هوای کره زمین در هر منطقه بنابر زاویه تابش خورشید نسبت به 

اداره هواشناسی کاشان - اداره کل هواشناسی استان اصفهان
کاشان در حدود جنوب و غرب در محاصره سلسله جبال مـرکزي ايران قرار گرفته است .
از عامل های اصلی ایجاد اقلیم های مختلف ، زاویه تابش خورشید است که کمیت و کیفیت 

محاسبه موقعيت خورشيد - تحقيقات - اداره کل هواشناسي استان چهارمحال و ...
محاسبه موقعيت خورشيد
معادله زمان (دقيقه), زاويه ميل (درجه), كسينوس زاويه سرسو, ارتفاع خورشيد, سمت
ارتفاع خورشيد برحسب درجه نسبت به سطح افق مي‌باشد.

مشخصات جغرافیایی و اقلیمی - شهرداری منطقه 22 - شهرداری تهران
منطقه ۲۲ شهرداری تهران بین طولهای شرقی ”۱۰ '۵ ۵۱ تا ”۴۰ '۲۰ ۵۱ و عرضهای شمالی ”۱۶
به قرار گیری منطقه در عرض جغرافیایی ۳۵ درجه و ۴۱ دقیقه زاویه تابش آفتاب در 

دانلود فايل - صفحه اصلي
دوﻣﻴﻦ. ﻫﻤﺎﻳﺶ. ﻣﻠﻲ اﻧﺘﻘﺎل ﺣﺮارت و ﺟﺮم. اﻳﺮان،. ICHMT2014. داﻧﺸﻜﺪه ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻣﻜﺎﻧﻴﻚ. ، دا. ﻧ. ﺸﮕﺎه. ﺳﻤﻨﺎن. ،. ﺳﻤﻨﺎن. ،. اﻳﺮان. ،. 28. ﺗﺎ. 29
ﻫﺎي ﻓﺘﻮوﻟﺘﺎﻳﻴﻚ ﺑﻪ ﺟﻬﺖ و زاوﻳﻪ ﺗﺎﺑﺶ ﺧﻮرﺷـﻴﺪ. ﺑﺮ آن. ﻫﺎ ﺑﺴﺘﮕﻲ دارد.

پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران
سنجشهای تابش مستقیم خورشید ، تابش کل و تابش پخش در ظهر خورشیدی انجام گردید،
علاوه براینها تغییرات روزانه انحراف و زاویه فراز خورشید اندازه‌گیری و سپس 

تابش آفتاب و انرژی آن در جهت های مختلف جغرافیایی | مدرسه اسکیس ایران
اولین عامل موثر در محاسبه ی زوایای موقعیت خورشید ، زاویه چرخش زمین است .
دیگر عوامل موثر در تعیین زاویه تابش و جهت تابش ، عرض جغرافیایی و 

زاویه تابش خورشید در شهر تهران - لینک گردی
مثلاً این زاویه در تهران 38
و زاویۀ تابش آن در هر شهر از
زاویه تابش خورشید در

(با استفاده از تابش خورشيد) مطالعه موردي - پایگاه اطلاعات علمی جهاد ...
دانشگاه سيستان و بلوچستان، زاهدان، ايران. چکیده:
بدين منظور با استفاده از عرض جغرافيايي زاويه ارتفاع و آزيموت تابش مستقيم خورشيد در هر چهار فصل براي منطقه 

تابش خورشید در ایران - ایران آنکارا
سهیل سلیمانی با دوربین خود در گوشه و کنار ایران از خورشید عکاسی کرده است و می‌نویسد: «سعی کردم، خورشید و نور آن را از زاویه‌ای متفاوت ببینم.».

وب سایت جامع هوا و اقلیم شناسی ایران » محاسبه زاویه تابش خورشید
محاسبه زاویه تابش خورشید. با سلام خدمت همه دوستان. یک فایل اموزشی بسیار جالب و مفید در رابطه با محاسبه زاویه تابش زاویه میل و طول روز و ……. در لینک زیر برای 

زاویه تابش خورشید در تهران - چهارپایه
در این قسمت از مطالب معماری سایت تهران سازان به بررسی خانه هایی می پردازیم که دارای طراحی

در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺗﺎﺑﺶ آﻓﺘﺎب ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺳﺎزي ﺟﻬﺖ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻫﺎ ي ﺷﻬ - جغرافیایی سرزمین
در اﯾﺮان، ﻃﺎووﺳﯽ. (. 1381. ) در ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺧﻮد ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ وﯾﮋﮔﯿﻬﺎي ﺗﺎﺑﺶ ﺧﻮرﺷﯿﺪ، ارﺗﻔﺎع. ﯾﺎ زاوﯾﻪ ﺗﺎﺑﺶ، ﺳﻤﺖ و ﺟﻬﺖ ﺗﺎﺑﺶ ﺧﻮرﺷﯿﺪ، زاوﯾﻪ ﺳﺎﻋﺘﯽ و ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻃﻮل ﺳﺎﯾﻪ در ﺷﻬﺮ اﺻﻔ. ﻬﺎن ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﺳﺖ . ﻫﺪف از اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ 

حرکت انتقالى_حرکت به‌دور خورشيد - آفتاب
حرکت انتقالى حرکت به‌دور خورشيد ،آفتاب مرجع اخبار ایران و جهان، بانک جامع
دقيقه محاسبه گرديده است يعنى زمين نسبت به تابش عمودى خورشيد زاويه انحرافى دارد.

اصل مقاله (1109 K) - نشریه هنرهای زیبا- معماری و شهرسازی - دانشگاه تهران
مناسب رو به جنوب است كه حداكثر تابش دریافتی از خورشید را جذب نماید. آنچه این نوشتار در پی آن است، محاسبة زاویة شیب بهینة. گردآورهای خورشیدی برای شهر تهران با 


زاویه تابش زاویه ای است که بین امتداد پرتوی خورشید و سطح افق تشکیل
سلسله جبال البرز و زاگرس نواحی مرکزی ایران را از دریای خزر در شمال و 
عزیزمان ایران. دست. یافته. و به پیشرفت و اهداف علمی کشورمان کمک. گردد. واژه. های کلیدی: انرژی خورشیدی، سیستم. فتوولتائیک. ، شدت تابش خورشید، پنل 
پتانسیل تابش و نقشه تابش خورشید در ایران. انرژی خورشیدی یکی از منابع انرژیهای تجدیدپذیر و از مهمترین آنها می باشد. میزان تابش انری خورشیدی در نقاط مختلف 
حاصل تاثير تابش نور خورشید یا آفتاب بر سطح كره زمين و وابسته به‌عوامل اقليمي
اين تفاوت حاصل مايل بودن چرخش زمين به دور خورشيد است كه به آن زاويه ميل
خورشیدی تابیده شده بر سطوح قایم در عرض‌های جغرافیایی ایران اینجا را کلیک کنید 
قرار گرفتن ایران بر. روی. کمربند خورشيدی این کشور را از لحاظ تابش نور خورشيد با قدرت و توان مطلوب
شود و با تحليل زاویه بهينه در هر دو وضعيت برای دریافت. البته خط استوا استثنا است، زاويه تابش خورشيد بر خط استوا در تمام طول سال
براي مثال فردي را که در عرض جغرافيايي 40 درجه ( مثلاً شمال غربي ايران) زندگي مي 
ﺗﺨﻤﻴﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ ﻣﻴﺰان ﺗﺎﺑﺶ ﺧﻮرﺷﻴﺪ ﺑﺮ ﺳﻄﺢ اﻓﻘﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ، ﻛﻪ ﻣـﻲ. ﺗـﻮان. ﻣﻴﺰان ﺗﺎﺑﺶ
ﺗﻮان ﻣﻴﺰان ﺗﺎﺑﺶ ﻛﻞ را ﺑﺮاي ﻧﻘـﺎط ﻣﺨﺘﻠـﻒ اﻳـﺮان ﺑـﺮآورد . ﻧﻤﻮد
زاوﻳــﻪ ﺳــﻤﺖ اﻟــﺮاس. ﻛﺎر رﻓﺘﻪ در آن و ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﺌﻮري و ﺗﺠﺮﺑﻲ ﺷﺪت ﺗﺎﺑﺶ ﺧﻮرﺷﻴﺪ ﺑﺮ ﺳﻄﻮح اﻓﻘﻲ در ﺗﻬﺮان. اﺳﺖ.
)δ(. زاوﻳﻪ اي ﻛﻪ ﺧﻂ اﺗﺼﺎل زﻣـﻴﻦ و ﺧﻮرﺷـﻴﺪ ﺑـﺎ ﺻـﻔﺤﻪ. اﺳﺘﻮاﻳﻲ. ﻣﻲ. ﺳﺎزد. اﻳﻦ. زاوﻳﻪ. از. پس اگر زاویه پنل را با PA و زاویه تابش خورشید را با SA نشان دهیم:
به عنوان نمونه، عرضهای جغرافیایی مرکز شهر تهران و کرج به ترتیب حدود 35.4 و 35.5 درجه شمالی 
شدت تابش خورشید بستگی به موقعیت خورشید نسبت به پنل (زاویه برخورد تابش
نیروگاه دودکش خورشیدی شیب دار و معمولی در اقلیم های مختلف ایران مورد بررسی 
همچنین زاویه تابش خورشید بر سطح این دیوارها را می‌دانیم. پس با دانستن شار
تابش خورشید در امان باشند. شکل اولیه شهرهای نواحی گرم و خشک ایران، قلعه‌ای بوده است. در صورتی که علاقه دارید زاویه تابش آفتاب را در هر موقع از روز و در هر موقع از سال را نسبت به افق به درست
وب‌سایت کویرهای ایران | Irandeserts Publications
مثال زاویه تابش خورشید به مرکز دایره استوا در 20 مهر ماه ، ساعت سه بعد از ظهر چند درجه است:. زاویه بیشتر از عمود (عمود بر تابش خورشید) دریافت انرژی کمتری دارد و بیش از ۳۵ درجه از عمود بخش عمده‌ای از نور خورشید را به بیرون از کلکتورمنعکس می‌کند. 145. اﺳﺘﺨﺮاج ﻣﺪل ﮐﻠﯽ ﺗﻐﯿﯿﺮات زاوﯾﻪ. ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺑﺮاي درﯾﺎﻓﺖ. ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺗﺎﺑﺶ در. اﯾﺮان. ﺟﻮاد ﻣﺪرﺳﯽ. 1
زاوﯾﻪ ﺗﺎﺑﺶ ﺧﻮرﺷﯿﺪ ﺳﺎﻋﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﻋﺖ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﺮده و ﻣﻮﺟﺐ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﻘﺪار ﺗﺎﺑﺶ ﺑﺮ روي ﯾﮏ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﯽ. ﺷﻮد. ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ. از آنجائیکه این محور نقاط مختلفی از کره زمین را در فصول مختلف مقابل خورشید قرار می دهد لذا حرارت و آب و هوای کره زمین در هر منطقه بنابر زاویه تابش خورشید نسبت به 
کاشان در حدود جنوب و غرب در محاصره سلسله جبال مـرکزي ايران قرار گرفته است .
از عامل های اصلی ایجاد اقلیم های مختلف ، زاویه تابش خورشید است که کمیت و کیفیت 
محاسبه موقعيت خورشيد
معادله زمان (دقيقه), زاويه ميل (درجه), كسينوس زاويه سرسو, ارتفاع خورشيد, سمت
ارتفاع خورشيد برحسب درجه نسبت به سطح افق مي‌باشد. منطقه ۲۲ شهرداری تهران بین طولهای شرقی ”۱۰ '۵ ۵۱ تا ”۴۰ '۲۰ ۵۱ و عرضهای شمالی ”۱۶
به قرار گیری منطقه در عرض جغرافیایی ۳۵ درجه و ۴۱ دقیقه زاویه تابش آفتاب در 
دوﻣﻴﻦ. ﻫﻤﺎﻳﺶ. ﻣﻠﻲ اﻧﺘﻘﺎل ﺣﺮارت و ﺟﺮم. اﻳﺮان،. ICHMT2014. داﻧﺸﻜﺪه ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻣﻜﺎﻧﻴﻚ. ، دا. ﻧ. ﺸﮕﺎه. ﺳﻤﻨﺎن. ،. ﺳﻤﻨﺎن. ،. اﻳﺮان. ،. 28. ﺗﺎ. 29
ﻫﺎي ﻓﺘﻮوﻟﺘﺎﻳﻴﻚ ﺑﻪ ﺟﻬﺖ و زاوﻳﻪ ﺗﺎﺑﺶ ﺧﻮرﺷـﻴﺪ. ﺑﺮ آن. ﻫﺎ ﺑﺴﺘﮕﻲ دارد. سنجشهای تابش مستقیم خورشید ، تابش کل و تابش پخش در ظهر خورشیدی انجام گردید،
علاوه براینها تغییرات روزانه انحراف و زاویه فراز خورشید اندازه‌گیری و سپس 
اولین عامل موثر در محاسبه ی زوایای موقعیت خورشید ، زاویه چرخش زمین است .
دیگر عوامل موثر در تعیین زاویه تابش و جهت تابش ، عرض جغرافیایی و 
مثلاً این زاویه در تهران 38
و زاویۀ تابش آن در هر شهر از
زاویه تابش خورشید در
دانشگاه سيستان و بلوچستان، زاهدان، ايران. چکیده:
بدين منظور با استفاده از عرض جغرافيايي زاويه ارتفاع و آزيموت تابش مستقيم خورشيد در هر چهار فصل براي منطقه 
سهیل سلیمانی با دوربین خود در گوشه و کنار ایران از خورشید عکاسی کرده است و می‌نویسد: «سعی کردم، خورشید و نور آن را از زاویه‌ای متفاوت ببینم.». محاسبه زاویه تابش خورشید. با سلام خدمت همه دوستان. یک فایل اموزشی بسیار جالب و مفید در رابطه با محاسبه زاویه تابش زاویه میل و طول روز و ……. در لینک زیر برای 
در این قسمت از مطالب معماری سایت تهران سازان به بررسی خانه هایی می پردازیم که دارای طراحی
در اﯾﺮان، ﻃﺎووﺳﯽ. (. 1381. ) در ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺧﻮد ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ وﯾﮋﮔﯿﻬﺎي ﺗﺎﺑﺶ ﺧﻮرﺷﯿﺪ، ارﺗﻔﺎع. ﯾﺎ زاوﯾﻪ ﺗﺎﺑﺶ، ﺳﻤﺖ و ﺟﻬﺖ ﺗﺎﺑﺶ ﺧﻮرﺷﯿﺪ، زاوﯾﻪ ﺳﺎﻋﺘﯽ و ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻃﻮل ﺳﺎﯾﻪ در ﺷﻬﺮ اﺻﻔ. ﻬﺎن ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﺳﺖ . ﻫﺪف از اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ 
حرکت انتقالى حرکت به‌دور خورشيد ،آفتاب مرجع اخبار ایران و جهان، بانک جامع
دقيقه محاسبه گرديده است يعنى زمين نسبت به تابش عمودى خورشيد زاويه انحرافى دارد. مناسب رو به جنوب است كه حداكثر تابش دریافتی از خورشید را جذب نماید. آنچه این نوشتار در پی آن است، محاسبة زاویة شیب بهینة. گردآورهای خورشیدی برای شهر تهران با 

شايد اين مطالب را هم دوست داشته باشيد